Readly

Information avseende det höjda offentliga kontanterbjudandet från Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB

Den 5 december 2022 offentliggjorde Bonnier News, ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly att överlåta sina samtliga aktier i Readly till Bonnier News (”Erbjudandet”). Den 11 januari 2023 meddelade Bonnier News att acceptfristen förlängts, till den 3 februari 2023. Den 26 januari 2023 offentliggjorde Bonnier News en höjning av priset i Erbjudandet till 14,40 kronor per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”) och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023. Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet, baserat på samtliga 37 904 738 utestående aktier i Readly uppgår till cirka 546 miljoner kronor.

Mot denna bakgrund och i linje med dess rekommendation den 5 december 2022 anser den oberoende budkommittén att det Reviderade Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

För mer information, vänligen se Bonnier News webbplats för erbjudandet, www.offer-to-read.com.

Pressmeddelande
221205: Uttalande från den oberoende budkommittén för Readly International AB (publ) med anledning av
det offentliga kontanterbjudandet från Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News
Group AB

230127: Uttalande från den oberoende budkommittén för Readly International AB (publ) med anledning av det höjda offentliga kontanterbjudandet från Tidnings AB Marieberg