Readly

Bolagsordning

Här hittar du vår bolagsordning.

 1. 1. Firma

Bolagets firma är Readly International AB (publ).

 1. 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

 1. 3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom områdena internet (produktion och underhåll av webbsidor och databaser), reklam, media och kommunikation (produktion och distribution och försäljning av digitala trycksaker såsom tidningar och tidskrifter), äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

 1. 4. Aktiekapitalets gränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 1. 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 st och högst 10 000 000 st.

 1. 6. Aktieslag

Aktier kan ges ut i fem olika aktieslag, dels stamaktier, dels preferensaktier A, dels preferensaktier A1, dels preferensaktier B samt dels preferensaktier C. Av varje aktie­slag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Samtliga aktier skall berättiga till en (1) röst vardera.

Ägare till preferensaktier A, preferensaktier A1, preferensaktier B och preferensaktier C skall med företräde framför övriga stamaktieägare äga rätt till vinstutdelning enligt de principer som framgår av punkten 7 nedan.

 1. 7. Likvidations preferens

 2. För det fall i) en avyttring sker av en väsentlig del av bolagets tillgångar såsom exem­pelvis vid en försäljning av ett eller flera dotterbolag, eller ii) bolaget likvideras eller upplöses (varje händelse i i)-ii) benämns som en Avyttring) skall utdelningar eller vär­deöverföringar ske enligt följande ordning:

  a) Ägare av preferensaktier A, preferensaktier Al, preferensaktier B och preferensak­tier C skall med företräde framför ägare av stamaktier, men pari passu mellan samtliga preferensaktier, per innehavd preferensaktie erhålla ett belopp motsvarande det större av i) den teckningskurs som erlagts för preferensaktien vid teckningen av sådan aktie, varvid 170 kronor erlagts för preferensaktie A, 86 kronor för preferensaktie A1, 155 kronor för preferensaktie B och 164 kronor för preferensaktie C, plus eventuellt beslu­tad men ej utbetald utdelning som belöper på sådan preferensaktie eller ii) det belopp som hade belöpt på sådan preferensaktie om alla preferensaktier omedelbart innan Avyttringen hade omvandlats till stamaktier. Fördelningen av likvid skall i sådant fall baseras på det procentuella ägandet i bolaget oavsett aktieslag.

b) För det fall överskott finns efter det att ägarna av preferensaktierna erhållit fullt belopp enligt vad som tillkommer dem enligt a) ovan, skall överskottet fördelas proportionellt på ägarna av stamaktier.

I det fall ägare av preferensaktier innan Avyttring erhållit utdelning framför ägare av stamaktier enligt punkt 6 ovan skall likvidationspreferensen ovan minskas med det belopp som erhållits såsom vinstutdelning hade utgjort utdelning från Avyttringen.

 1. 8. Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av ett eller flera aktieslag skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde oavsett aktieslag (lika företrädesrätt).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings­optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta be­slut om kontantemissionen eller kvittningsemissionen med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till andelen av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

 1. 9. Omvandlingsförbehåll

Ägare till preferensaktier (A, A1, B och C) skall på begäran äga rätt att när som helst omvandla sina preferensaktier till stamaktier. Framställning härom sker skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registreringen ägt rum hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Vid slutförandet (den dag aktierna första gången noteras) av en Notering (enligt definition nedan) skall varje preferensaktie (A, A1, B och C) automatiskt omvandlas till en stamaktie utan ytterligare åtgärd av innehavaren. Styrelsen skall omedelbart efter sådant slutförande anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registreringen ägt rum hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Med "Notering" avses det förhållande att bolagets aktier blir föremål för offentlig och organiserad handel på börs eller annan liknande marknadsplats för finansiella instrument.

 1. 10. Styrelse och revisor

Styrelsen skall bestå av 3-10 ordinarie ledamöter.

Så länge aktieägaren Cleantech Europe II eller i förekommande fall annan fond managerad av Zouk Capital LLP innehar aktier i bolaget motsvarande sammanlagt minst 2,5% av samtliga utestående aktier i bolaget, skall nämnda aktieägare äga rätt att utse en styrelseledamot i bolagets styrelse.

En eller två revisorer skall utses, med eller utan suppleant.

 1. 11. Beslut i bolagets styrelse

Så länge aktieägaren Cleantech Europe II eller i förekommande fall annan fond man­ agerad av Zouk Capital LLP innehar aktier i bolaget motsvarande sammanlagt minst 2,5 % av samtliga utestående aktier i bolaget och i den utsträckning det är tillåtet enligt Aktiebolagslagen, skall beslut som i nedanstående frågor åligger styrelsen att fatta beslut om, endast kunna fattas av styrelsen om styrelseledamot som är utsedd av Cleanech Europe II eller i förekommande fall av annan fond managerad av Zouk Capital LLP enligt punkt 10 ovan, biträder förslaget:

 1. a) Antagande av förslag till bolagsstämman eller beslut med stöd av bemyndigande från bolagsstämman eller villkorat av bolagsstämman godkännande att utge nya aktier (preferens- och/eller stamaktier) eller andra finansiella instrument till en teckningskurs understigande 86 kronor per aktie.

 2. b) Antagande av förslag till bolagsstämman innefattande ändring av bolagets bolag­sordning.

 3. c) Beslut avseende försäljning av en väsentlig del av bolagets tillgångar eller notering av bolagets aktier.

 4. d) Antagande av förslag till bolagsstämman att besluta om frivillig likvidation, kon­kurs eller företagsrekonstruktion.

 5. e) Beslut om upptagande av lån överstigande MSEK 5, dock med undantag för kon­cerninterna lån och lån inom ramen för antagen budget.

 6. f) Beslut om godkännande eller ändring av ersättnings- eller andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med fast årlig lön överstigande 1,2 MSEK.

 7. g) Beslut om anställning av eller uppsägning av bolagets ledande befattningshavare, dock att såvitt avser beslut om uppsägning av CEO, COO eller CFO så förutsätter det att övriga styrelseledamöter också biträder sådant beslut, d.v.s. enhälligt beslut i styrelsen.

 8. h) Beslut om att bedriva rättsprocess av väsentlig betydelse.

 9. i) Beslut om införande eller ändring av aktiebaserat incentiveprogram eller pensions­plan.

 10. j) Transaktioner mellan bolaget och dess styrelseledamöter eller aktieägare som inte faller inom ramen för bolagets ordinarie verksamhet och som inte är på marknads­mässiga villkor.

 11. k) Beslut om bildande, förvärv eller försäljning/avveckling av dotterbolag samt beslut om investeringar i andra bolag eller försäljning av hela eller delar av sådan investering.

 12. l) Åtgärd eller beslut som föranleder icke budgeterad kostnad eller förpliktelse för bolaget, som inte är en kostnad/förpliktelse som uppstått inom ramen för bolagets ordinarie verksamhet och som är på "armslängds avstånd".

 13. m) Beslut avseende väsentliga förändringar av den årliga budgeten

 14. n) Beslut innebärande väsentlig förändring av bolagets verksamhet (innefattande upp­hörande av väsentlig del av verksamheten).


 15. 12. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

 1. 13. Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 1. 14. Årsstämma

 2. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 3. a) Val av ordförande vid stämman.

 4. b) Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5. c) Val av en justerare.

 6. d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. e) Godkännande av dagordning.

 8. f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 9. g) Beslut om:

  (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

  (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören.

 10. h) Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

 11. i) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

 12. j) Val av styrelse och revisor/(er).

 13. k) Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

 1. 15. Räkenskapsår

 2. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

 1. 16. Avstämningsförbehåll

 2. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknat på avstämningskonto enligt 4 kap., 18 §, första stycket, p. 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ Aktiebolagslagen (2005:551).

Ladda ner Bolagsordningen som PDF.

Relaterat innehåll

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare den bästa användarupplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att göra några förändringar godkänner du detta. Läs mer om cookies här