Readly

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Readly International AB (publ), 556912–9553, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm. Inpassering och inregistrering börjar kl. 13:30.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning på förhand.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  •   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 2 juni 2023,
  •   dels senast onsdagen den 7 juni 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Emelie Möller, Box 1435, SE-111 84, Stockholm (vänligen märk kuvertet “Readly AGM 2023”) eller per e-post till moller@kntr.se. I anmälan bör fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. För de aktieägare som vill delta i stämman genom att utöva sin rösträtt per post, se nedan under ”Förhandsröstning”.

Tillhörande handlingar

Kallelse till årstämma 2023

Formulär för poströstning

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Ersättningsrapport 2022

Revisors yttrande 2022

Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämman

Stämmoprotokoll från årstämman