Readly

Valbereding

Valberedningen representerar Readlys aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar.

Readly tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning och enligt denna ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 28 februari 2023.

  • Caroline Sjösten, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur Fonder
  • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden
  • Jesper Nilsson, ägargruppering bestående av Zouk Capital LLP och Mazrui Investments LLC
  • Patrick Svensk, styrelseordförande i Readly International AB (publ)

Förslag eller synpunkter till valberedningen skickas till: valberedning@readly.com

Relaterat innehåll