Readly

Valbereding

Valberedningen representerar Readlys aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar.

Readly tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning och enligt denna ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Inför årsstämman den 11 maj 2021 utgörs valberedningen av:

  • Patrick Svensk, bolagets styrelsordförande
  • Caroline Sjösten, utsedd av SwedbankRobur Fonder
  • Jesper Nilsson, utsedd av Cleantech Europe II Luxembourg (Zouk)
  • Magnus Tell, utsedd av Tredje AP-fonden

Förslag eller synpunkter till valberedningen skickas till: valberedning@readly.com

 

Relaterat innehåll