Readly

Styrelseutskott


Ersättningsutskott

Styrelsen har den 27 april 2023 inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Jan Lund (ordf.) och Malin Stråhle.  Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar enligt den senaste antagna arbetsordningen som antogs av styrelsen på den extra bolagsstämman den 27 april 2023. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, övervaka och utvärdera pågående program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt sådana program som beslutats under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer i Bolaget.

Revisionsutskott

Styrelsen inrättade den 27 april 2023 ett revisionsutskott som består av Mikael Antonsson (ordf.), Carolina Brandtman och Jan Lund. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Dess huvudsakliga uppgifter är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen har bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilka funktioner utskottet har haft,
  • kvalitetssäkra bokslutskommunikéer och delårsrapporter inför styrelsebeslut,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Godkänna revisorns rådgivningstjänster,
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisor, och
  • utvärdera och godkänna revisors revisionsplan avseende omfattning och prioriterade områden. 

Relaterat innehåll