Readly

Årsstämma 2021

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Readly International AB (publ), 556912–9553, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. 

Information med anledning av coronaviruset

På grund av coronavirusets utveckling är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud eller video, se nedan. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

  • Möjligheten att förhandsrösta och delta via video.
  • Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.45.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021, dels senast onsdagen den 5 maj 2021 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Readly International AB, Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm eller per e-post till agm2021@readly.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För mer information om årsstämman se nedan handlingar. Om du har frågor vänligen hör av dig till agm2021@readly.com eller kontakta Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations, på telefonnummer: 0702 335 367 eller Antonia Lodin, Head of Legal, på telefonnummer: 0736 552 294.

Tillhörande handlingar


Kallelse till årsstämma 2021

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Förslag till beslut om personaloptionsprogram

Förslag till beslut om incitamentsprogram

Beredning av incitamentsprogrammen m.m.

Revisorsyttrande enligt ABL 8.54

Års- och hållbarhetsredovisning 2020