Readly

Incitamentsprogram

Bolaget har emitterat totalt 1 004 023 teckningsoptioner. Det finns totalt 919 023 utestående teckningsoptioner i Bolaget som innehas av teckningsoptionsinnehavare. Om alla teckningsoptioner som innehavs av teckningsoptionsinnehavare utnyttjas och nya aktier tecknas uppgår den maximala utspädningen till cirka 13,6 procent. De teckningsoptioner som för närvarande inte innehas av teckningsoptionsinnehavare innehas av Bolagets dotterbolag, Readly AB och Readly Financial Instruments AB.

På extra bolagstämman den 4 september 2020 beslutades det att genomföra en aktiesplit (1:5) och därmed en omräkning av teckningskursen för teckningsoptionerna innebärande att varje teckningsoption ger rätt att teckna fem aktier till ett pris motsvarande en femtedel av ursprunglig teckningskurs.

Serie 2016/2020

Serie 2016/2020 Styrelsen beslutade den 6 december 2016 att emittera högst 30 000 teckningsoptioner med rätt för teckning av nya stamaktier i Bolaget. Totalt förvärvades 10 000 teckningsoptioner av nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie till en teckningskurs om 199 SEK under perioden 1 juli 2020 till och med 30 december 2020. Köpeskillingen per teckningsoption var 2,50 SEK. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 21 december 2016.

Serie 2017/2020

Styrelsen beslutade den 6 december 2017 att emittera högst 117 500 teckningsoptioner med rätt för teckning av nya stamaktier i Bolaget. Totalt förvärvades 100 000 teckningsoptioner av nyckelpersoner. Köpeskillingen per option var 6,35 SEK. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie till en teckningskurs om 250 SEK under perioden 1 juli 2020 till och med 30 december 2020. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagetsverket den 21 december 2017.

Serie 2017/2021

Styrelsen beslutade den 19 oktober 2017 att emittera högst 36 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna tecknades av det helägda dotterbolaget Readly Financial Instruments AB med dotterbolagets rätt och skyldighet att erbjuda teckningsoptionerna till nyckelpersoner och konsulter i Koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs om 155 SEK. Ingen köpeskilling betalades per teckningsoption. Optionsinnehavarna har rätt att teckna nya stamaktier från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med individuella teckningsoptionsavtal till och med 30 juni 2021. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 21 november 2017.

Serie 2018/2022

Extra bolagsstämman den 19 december 2018 beslutade att emittera högst 198 000 teckningsoptioner, varav 55 166 teckningsoptioner varav serie A och 142 834 var av serie B. Teckningsoptionerna tecknades av det helägda dotterbolaget Readly Financial Instruments AB, med rätt och skyldighet att erbjuda teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner, konsulter och styrelseledamöter i Koncernen. Totalt förvärvades 93 167 teckningsoptioner av ledande befattningshavare, nyckelpersoner, konsulter och styrelseledamöter. Totalt 12 917 var av serie A som tecknades av styrelseledamöter och 80 250 teckningsoptioner var av serie B som tecknades av ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter. Teckningsoptioner av serie A berättigar till teckningsoptionerna att teckna nya stamaktier från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med individuella teckningsoptionsavtal till och med 30 december 2022 till ett teckningskurs på 164 SEK. Teckningsoptioner i serie B berättigar till teckningsoptionerna att teckna nya stamaktier från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med individuella teckningsoptionsavtal till och med 30 december 2021 till en teckningskurs på 275 SEK. Köpeskillingen per teckningsoption för serie B var 5,53 SEK.

4 167 teckningsoptioner under serie A har återkallats och antalet utestående teckningsoptioner av serie A uppgår till 8 750. 22 333 teckningsoptioner under serie B har återkallats och antalet utestående teckningsoptioner av serie B uppgår till 57 917.

Serie 2019/2022

Extra bolagsstämman den 2 maj 2019 beslutade att utfärda högst 150 000 teckningsoptioner till Bolagets VD Maria Hedengren. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Varje teckningsoption i serien 2019/2022 berättigar teckning av en ny stamaktie till ett teckningskurs om 275 SEK från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med individuella teckningsoptionsavtal till och med den 30 december 2022. Köpeskillingen per teckningsoption var 5,53 SEK. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 25 juni 2019.

Serie 2019/2023:1

Årsstämman den 18 juni 2019 beslutade att utfärda 45 000 teckningsoptioner som förvärvades av Alexandra Whelan, styrelseledamot i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs om 164 SEK från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med ett individuellt teckningsoptionsavtal till och med 30 april 2023. Inget köpeskilling betalades för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 5 juli 2019.

Serie 2019/2023:2

Årsstämman den 18 juni 2019 beslutade att emittera högst 124 333 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Readly Financial Instruments AB för att genomföra ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i Koncernen. Teckningsoptionerna delades upp i två serier, serie 2019/2023A2 och serie 2019/2023B2. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 5 juli 2019. Totalt utfärdades 55 000 teckningsoptioner, av högst 124 333 teckningsoptioner, som serie 2019 2023A2 med rätt att teckna nya stamaktier till ett teckningskurs på 164 SEK och samtliga teckningsoptioner har förvärvats av nyckelpersoner. Inget köpeskilling betalades för teckningsoptioner i serie A. Innehavarna av teckningsoptioner har rätt att teckna en ny stamaktie från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med ett individuella teckningsoptionsavtal till och med den 30 december 2023. Av maximalt 124 333 utfärdade teckningsoptioner utfärdades totalt 69 333 teckningsoptioner i serie 2019/2023B2 till ett teckningskurs på 275 SEK och samtliga teckningsoptioner har förvärvats av nyckelpersoner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny stamaktier från en tidpunkt som har bestämts i enlighet med individuella teckningsoptionsavtal till och med 30 december 2022. Köpeskillingen per teckningsoption var 6,04 SEK.

Serie 2020/2030:1

Den 7 maj 2020 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 30 april 2020, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera högst 68 543 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 7 maj 2020. 42 839 teckningsoptioner, av de totalt 68 543 emitterade teckningsoptionerna, tecknades av Kreos Capital VI (Expert Fund) LP (”Kreos Fund”) och resterande 25 704 teckningsoptioner tecknades av Bolagets dotterbolag Readly AB, med rätt och skyldighet för Readly AB att, vid senare tillfälle, överlåta teckningsoptionerna till Kreos Fund i enlighet med det låneavtal som ingåtts med Kreos som beskrivs i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Väsentliga avtal - Låneavtal med Kreos Capital VI (UK) Limited”. De teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget ska överlåtas till Kreos Fund i samband med att dotterbolaget Readly AB påkallar ytterligare utbetalning av lånet i enlighet med låneavtalet. Antalet teckningsoptioner som dotterbolaget ska överlåta till Kreos Fund, vid påkallande, ska beräknas utifrån den ytterligare utbetalningens storlek i förhållande till det totala lånebeloppet. Varje teckningsoption ger teckningsoptionsinnehavaren rätt att teckna ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 168 SEK. Teckningsoptionsinnehavaren har rätt att teckna ny stamaktie i Bolaget, genom utnyttjande av teckningsoption, från och med den 7 maj 2020 till och med den (i) 7 maj 2030, (ii) fem år efter första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (iii) tio (10) bankdagar efter det att ett bindande aktieöverlåtelseavtal tecknats avseende en trade sale21, eller (iv) från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av teckningsoptionsvillkoren.

Serie 2020/2021

Den 3 juni och den 26 juni 2020 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2020, att emittera högst 369 898 teckningsoptioner. Totalt 350 184 teckningsoptioner tecknades av befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 26 juni respektive 24 juli 2020. Teckningsoptionerna utfärdades i samband med en nyemission av units där varje unit gav rätt till en stamaktie och en teckningsoption med rätt att teckna stamaktie i Bolaget. Teckningskursen för varje unit uppgick till 268 SEK och teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

Innehavarna av teckningsoptioner har rätt att under perioden från och med det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den dag som infaller 13 månader efter respektive registrering teckna en ny stamaktie för varje innehavd teckningsoption. Teckningsoptionsvillkoren är utformad så att teckningskursen för varje aktie uppgår till 10 000 SEK om Noteringen genomförs. Syftet med den höga teckningskursen är att utnyttjande av teckningsoptioner inte ska ske om Bolaget genomför Noteringen. Genomförs inte Noteringen äger innehavare rätt att teckna aktier till vissa andra angivna villkor.

Relaterat innehåll

undefined