Readly

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare


Nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Koncernen antogs av bolagsstämman den 11 maj 2021.

Allmänt

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade
ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte några
ersättningar som särskilt har beslutas av bolagsstämman eller all eventuell ersättning som
erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom
syntetiska optioner eller personaloptioner, vilka kräver särskilt beslut av bolagsstämman.
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen
samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får
vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis,
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera
kompetent och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra
Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.
Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i
sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten
inom Bolaget. Riktlinjerna syftar dessutom till att uppnå ökad intressegemenskap mellan
ledande befattningshavare och Bolagets aktieägare. Vidare ska riktlinjerna bidra till god etik
och företagskultur.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är
placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående
prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. För mer information om Bolagets
affärsstrategi, vänligen se https://corporate.readly.com/sv/.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast kontantlön, eventuell
rörlig kontantersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga
kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till
individens ansvar, kompetens, kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående
prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavares ansvar och befogenhet. Den fasta
kontantlönen ska revideras årsvis.

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta kontantlönen kunna erhålla rörlig
kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till
konkret uppsatta mål med utgångspunkt i Bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga
affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiekursrelaterade eller
finansiella mål, på koncernnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar,
medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras
årligen. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska
initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi
för en hållbar fortsatt verksamhet. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att
ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare för att
bidra till Bolagets långsiktiga intressen.

Kontant rörlig ersättning ska intjänas och utbetalas pro rata baserat på antal
anställningsmånader och dagar sedan första anställningsdag i de fall den anställde påbörjar sin
anställning senast 30 september. Om den anställde påbörjar sin anställning efter 30 september
gäller berättigandet till rörlig kontantersättning från och med nästföljande skatteår. Den
rörliga kontanta ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen
(beräknat vid intjänandetidpunkten). Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att
styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller
underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och
oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas
möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det
är motiverat av andra skäl. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt
avtal.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, under
förutsättning att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå. Syftet
vid sådana arrangemang måste vara att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som
ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan
ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga
kontantlönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan
ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis.
Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård samt vidareutbildning.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Högst 25 procent av den pensionsgrundande
lönen kan avse pensionspremier. Anställda har rätt att löneväxla (dvs. att istället för lön välja
att få ut lön som pensionsavsättning. Löneväxling ska vara kostnadsneutralt för
arbetsgivaren). I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig kontantersättning
ska inte vara pensionsgrundande såvida inte lokal lagstiftning föreskriver annat.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare
ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda
omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt
uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen. Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter
rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig
kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för
bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser
finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella
informationen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga
ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Uppsägningstiden för en ledande
befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut. Bolaget
tillåter inga ytterligare avtalsmässiga avgångsvederlag.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, såvitt gäller för rekryteringar av
ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda
konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga
intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan
avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från
riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte
överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den
berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Beredning, beslutsprocesser etc.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktören.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Bolaget ser ersättning som en av flera nyckelkomponenter i att attrahera och behålla rätt medarbetare. Bolaget ska erbjuda ett ersättningspaket som är:

  • Rättvist och jämlikt. Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, ålder, handikapp eller någon annan faktor som saknar koppling till prestation eller erfarenhet. Ersättning ska utgå i relation till den grad av ansvar och grad av påverkan på affären som respektive roll
  • Marknadsmässigt. Bolaget strävar efter marknadsmässig ersättning och förmåner. Fast och rörlig ersättning ska, såväl som förmåner och pension, vara i linje med vad respektive lokal marknad erbjuder för jämförbara
  • Bolaget uppmärksammar medarbetare som är engagerade och visar prestation och resultat som driver affären och utvecklar Bolaget i linje med dess värderingar och principer. Hög prestation är primär differentiator för anställdas ersättning.

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för
Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Relaterat innehåll