Readly

Årsstämma 2024

Aktietieägarna i Readly International AB (publ), 556912–9553, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Gjörwellsgatan 30 i Stockholm. Inpassering och inregistrering börjar kl. 13:30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning på förhand.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 6 maj 2024,
  • dels senast onsdagen den 8 maj 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Emelie Möller, Box 1435, SE-111 84, Stockholm (vänligen märk kuvertet “Readly AGM 2024”) eller per e-post till moller@kntr.se. I anmälan bör fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. För de aktieägare som vill delta i stämman genom att utöva sin rösträtt per post, se nedan under ”Förhandsröstning”.

Tillhörande handlingar

Kallelse till årstämma 2024

Formulär för poströstning

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Stämmoprotokoll årstämma 2024