Readly

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Readly International AB (publ), 556912–9553, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. 

Information med anledning av coronaviruset

På grund av fortsatt spridning av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta samt möjligheten att delta genom ombud eller video, se nedan. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

  • Möjligheten att förhandsrösta och delta via video.
  • Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.45.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com/sv/.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 2 maj 2022, dels senast onsdagen den 4 maj 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet “Readly AGM 2022”) eller per e-post till carl.isaksson@bakermckenzie.com. I anmälan bör fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Tillhörande handlingar

Protokoll årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Förslag till beslut om incitamentsprogram

Förslag till beslut om personaloptionsprogram

Beredning av incitamentsprogrammen

Revisors yttrande

Ersättningsrapport 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021