Readly

Extra bolagsstämma 26 april 2023

På begäran av aktieägaren Tidnings AB Marieberg, som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ), org.nr 556912-9553, ("Bolaget"), innehar cirka 75,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget, kallas härmed aktieägarna till extra bolagsstämma onsdag den 26 april 2023 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm. Inpassering och inregistrering börjar kl. 08:30.

Tillhörande handlingar
Kallelse till Readlys extra bolagstämma 26 april 2023
Fullmaktsformulär
Pressmeddelande: Readly International AB (publ) offentliggör förslag till förändringar i styrelsen
Pressmeddelande: Kommuniké från extra bolagsstämma 
Protokoll extra bolagsstämma
EGM bilaga röstlängd vid extra bolagsstämma