Readly

Kommuniké från extra bolagsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Extra bolagsstämma i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") hölls idag den 26 april 2023 kl. 09:00 i Bolagets lokaler, Kungsgatan 17 i Stockholm, på begäran av aktieägaren Tidnings AB Marieberg som, efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Readly, innehar cirka 75,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget.

Den extra bolagsstämman fattade samtliga av nedanstående beslut i enlighet med Tidnings AB Mariebergs framlagda förslag.

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
Den extra bolagsstämman beslutade att antal styrelseledamöter ska vara sju (7) inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE
Det beslutades, i enlighet med Tidnings AB Mariebergs förslag, att välja Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin och Jesper Wikberg till nya styrelseledamöter tillsammans med befintlig styrelseledamot Malin Stråhle, samt att Jan Lund väljs som ny styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att entlediga övriga nuvarande styrelseledamöter Patrick Svensk, Nicolas Adlercreutz, Stefan Betzold och Nathan Medlock.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN
Det beslutades, i enlighet med Tidnings AB Mariebergs förslag att inget arvode, inklusive för utskottsarbete, ska utgå till de nya styrelseledamöterna Jan Lund, Mikael Antonsson, Laurent Kayser, Veronica Selin och Jesper Wikberg, för perioden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode ska fördelas enligt samma principer som beslutades av årsstämman 2022 till de övriga styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Tidnings AB Marieberg och Bonnier News Group AB. Samtliga arvoden ska proportioneras i förhållande till faktisk mandattid i styrelsen respektive i utskott under perioden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen, fullständiga förslag till beslut från aktieägaren Tidnings AB Marieberg och protokoll fört vid stämman vilka tillgängliggörs på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com

För mer information, vänligen kontakta: ir@readly.com

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com