Readly

Kallelse till extra bolagsstämma 10 augusti, 2023

Aktieägarna i Readly International AB (publ), org. nr 556912–9553, ("Bolaget" eller ”Readly”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 augusti 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm. Inpassering och inregistrering börjar kl. 09.30.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning på förhand. 

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 2 augusti 2023,
  • dels senast fredagen den 4 augusti 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Emelie Möller, Box 1435, SE-111 84, Stockholm (vänligen märk kuvertet “Readly EGM 2023”) eller per e-post till moller@kntr.se. I anmälan bör fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. För de aktieägare som vill delta i stämman genom att utöva sin rösträtt per post, se nedan under ”Förhandsröstning”.

Tillhörande handlingar:

EGM kallelse
EGM kommuniké
Protokoll extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär