Readly

Fortsatt intäktstillväxt och på väg mot långsiktig lönsamhet

Regulatory information
Readly International AB (publ) rapporterar för första gången positiv EBITDA kvartal tre, 2023. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 3,1 procent till 460 686 (446 861) jämfört med samma period föregående år och ökade med 1,3 procent från kvartal till kvartal. Totala intäkter ökade med 18,2 procent till 173,9 miljoner kronor (147,1) och ARPU steg till 120 kronor (103), en ökning med 17,1 procent, till stor del som ett resultat av de prisökningar som tagits emot väl på alla marknader. Bruttomarginalen ökade till 40,1 (32,7) procent och den justerade EBITDA-marginalen var 6,9 procent jämfört med -9,7 procent förra året.

Readly har uppnått lönsamhet på EBITDA-nivå efter en rad strategiska åtgärder i syfte att öka intäkterna och minska kostnaderna. Bolaget har bland annat genomfört flera prisjusteringar och optimerat investeringarna i marknadsföring mot ett kundintag som uppvisar högre livstidsvärde. 

– Vi är glada över att uppvisa positiv EBITDA i kvartalet. Detta är ett viktigt steg mot att vara ett långsiktigt lönsamt bolag. Jag är stolt över teamet och deras insatser men vi är långt ifrån klara. När vi blickar framåt ligger vårt fokus på att fortsätta investera i produktutveckling för att uppnå robusta marginaler. Readly är en mycket uppskattad tjänst med lojala prenumeranter som har en etablerad vana att konsumera journalistiskt innehåll. Med ett allt attraktivare utbud och förbättrad användarupplevelse i mobilen ska vi få ännu fler att upptäcka relevant innehåll från de 1200 förlagen som finns på Readly och därmed det fulla värdet av vår tjänst, säger Philip Lindqvist, vd och koncernchef på Readly. 

1 juli - 30 september 2023

 • Totala intäkter uppgick till 173,9 (147,1) MSEK, motsvarande en ökning om 18,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2022.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 3,1 procent till 460 686 (446 861) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 45,0 procent till 69,7 (48,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 40,1 (32,7) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 30,1 (17,2) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till 12,0 (-14,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 6,9 (-9,7) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -2,5 (-20,5) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -1,5 (-13,9) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,6 (-20,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -2,1 (-14,0) procent.
 • Finansnettot uppgick till -1,5 (1,1) MSEK, vilket består av valutakurseffekter samt av diskontering av tilläggsköpeskilling.
 • Resultatet per aktie var -0,1 (-0,5) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 30 september 2023

 • Totala intäkter för perioden uppgick till MSEK 502 759 (435 047), en ökning med 15,6 procent jämfört med samma period 2022.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 3,1 procent till 460 686 (446 861) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 33,4 procent till 194,3 MSEK (145,7), motsvarande en bruttomarginal om 38,7 procent (33,5).
 • Täckningsgraden för perioden var 26,1 procent (16,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till 2,4 MSEK (-65,6), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 0,5 procent (-15,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -37,4 (-83,5) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -7,4 procent (-19,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -57,9 MSEK (-93,2), motsvarande en rörelsemarginal om -11,5 procent (-21,4).
 • Finansnettot uppgick till -0,4 MSEK (0,7), vilket består av valutakurseffekter samt av diskontering av tilläggsköpeskilling.
 • Resultatet per aktie var -1,5 (-2,4) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 17 juli 2023 utfärdade styrelsen kallelse för extra bolagsstämma den 10 augusti 2023, med huvudsaklig beslutspunkt att godkänna förlagsavtal med Bonnier News AB och Bonnier Publications International AS samt annonsavtal med Bonnier News AB.
 • På den extra bolagsstämman den 10 augusti beslutades att godkänna förlagsavtal med Bonnier News AB, Bonnier Publications International AS samt annonsavtal med Bonnier News AB.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober 2023 beslutade styrelsen att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt beslut att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 3 oktober 2023 erhöll Readly villkorat godkännande om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 25 oktober genomfördes en omorganisation som innebär att produkt- och teknikavdelningarna slås ihop. I samband med omorganisationen lämnar produktchef Tomas Montan bolaget och Matti Zemack, tidigare teknikchef, blir därmed ny produkt- och teknikchef och  ansvarig för den sammanslagna organisationen. Omorganisationen innebär också att omkring 17 anställda och konsulter lämnar bolaget.
 • Nasdaq Stockholm AB har den 31 oktober gjort bedömningen att Readly uppfyller gällande noteringskrav på First North Growth Market och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel på sedvanliga villkor. Förutsatt att Readlys aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market förväntas sista dag för handel på Nasdaq Stockholm vara den 17 november 2023 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market vara den 20 november 2023.

Rapport finns tillgänglig för nedladdning på: https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7600 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com