Readly

Fortsatt intäktstillväxt och positiv justerad EBITDA Q4 och helåret 2023

Regulatory information
Readly International AB (publ) rapporterar för andra gången i rad ett positivt EBITDA kvartal. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,7 procent till 464 494 (452 466) jämfört med samma period föregående år och ökade med 0,8 procent från kvartal till kvartal. Totala intäkter ökade med 11,3 procent till 174,2 miljoner kronor (156,6). Under samma period steg ARPU till 119 kronor (109), en ökning med 8,6 procent, till stor del som ett resultat av de prisökningar som tagits emot väl på alla marknader och positiva valutaeffekter. Bruttomarginalen ökade till 40,0 (36,7) procent och den justerade EBITDA-marginalen var 8,3 procent jämfört med -7,7 procent förra året. Därmed var den justerade EBITDA-marginalen för helåret 2023 2,5 procent.

I det fjärde kvartalet redovisar vi återigen positiv justerad EBITDA och därmed även för helåret 2023. Readly fortsätter den positiva trenden med ökade intäkter och växande användarbas vilket vi är mycket stolta över. Det är en lovande utgångspunkt när vi nu går in i 2024 med en reviderad strategi för de kommande två åren. Vi kommer att förhöja den mobila användarupplevelsen för att öka användandet och skapa fler lästillfällen i appen. Samtidigt ska vi förbättra vår tekniska infrastruktur för en smidigare utveckling av ny funktionalitet. Ett betydande arbete väntar oss som ska leda till långsiktig stabil lönsamhet - en laginsats vi ser fram emot, säger Philip Lindqvist, vd och koncernchef på Readly. 

1 oktober - 31 december 2023

 • Totala intäkter uppgick till 174,2 (156,6) MSEK, motsvarande en ökning om 11,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. 
 • Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent till 170,6 (155,3) MSEK under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,7 procent till 464 494 (452 466) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 21,2 procent till 69,7 (57,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 40,0 (36,7) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 31,1 (21,0) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till 14,5 (-12,1) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 8,3 (-7,7) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 9,1 (-21,3) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,2 (-13,6) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,6 (-49,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 (-31,5) procent.
 • Finansnettot uppgick till -2,1 (20,1) MSEK, vilket består av diskonterad tilläggsköpeskilling samt valutakurseffekter.
 • Resultatet per aktie var 0,1 (-0,8) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 31 december 2023

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 677,0 (591,6) MSEK, en ökning med 14,4 procent jämfört med 2022.
 • Nettoomsättningen ökade med 14,2 procent till 663,1 (580,7) MSEK jämfört med föregående år.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,7 procent till 464 494 (452 466) vid utgången av året.
 • Bruttoresultatet ökade med 30,0 procent till 264,1 MSEK (203,2), motsvarande en bruttomarginal om 39,0 procent (34,3).
 • Täckningsgraden för perioden var 27,4 procent (18,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till 17,0 MSEK (-77,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 2,5 procent (-13,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -28,4 (-104,8) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -4,2 procent (-17,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -54,3 MSEK (-142,5), motsvarande en rörelsemarginal om -8,0 procent (-24,1).
 • Finansnettot uppgick till -2,5 MSEK (20,8), vilket består av diskonterad tilläggsköpeskilling samt valutakurseffekter.
 • Resultatet per aktie var -1,4 (-3,2) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 2 oktober beslutade styrelsen att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 3 oktober erhöll Readly villkorat godkännande om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 25 oktober genomfördes en omorganisation som innebar att produkt- och teknikavdelningarna slogs ihop. I samband med omorganisationen lämnade produktchef Tomas Montan bolaget och Matti Zemack, tidigare teknikchef, blev därmed ny produkt- och teknikchef samt ansvarig för den sammanslagna organisationen. Omorganisationen innebar också att omkring 17 anställda och konsulter lämnade bolaget.
 • Den 31 oktober gjorde Nasdaq Stockholm AB bedömningen att Readly uppfyllde noteringskraven på First North Growth Market och den 15 november godkändes ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Rapport finns tillgänglig för nedladdning på: https://corporate.readly.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För mer information, besök https://corporate.readly.com