Readly

Fortsatt resultatförbättring och god intäktstillväxt

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett första kvartal med fortsatt resultatförbättring och god intäktstillväxt. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 0,3 procent till 453 631 (452 466) jämfört med det fjärde kvartalet 2022 och minskade med 2,5 procent (465 456) jämfört med det första kvartalet 2022. Totala intäkter ökade med 12,2 procent till 161,4 (143,8) MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Bruttoresultatet ökade med 19,9 procent till 58,5 (48,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 36,3 (34,0) procent. Justerat för jämförelsestörande poster om 13,1 MSEK förbättrades EBITDA-marginalen till -5,7 (-22,0) procent och rörelsemarginalen (EBIT) till -12,6 (-26,0) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 34,1 (19,2) MSEK, motsvarande en täckningsgrad om 21,1 (13,3) procent.

– Vi har ett orubbligt fokus på att nå lönsamhet och följer den inslagna vägen där Readly fortsätter att uppvisa resultatförbättring och god intäktstillväxt. Det är fortsatt acceleration inom vår produktutveckling och vi är koncentrerade på att förstärka attraktionskraften i vår tjänst. Därför är vi nöjda att kunna konstatera att detta är det andra kvartalet i följd med ökad prenumeranttillväxt trots väsentligt lägre investeringar i marknadsföring. Vi närmar oss nu lönsamhet i snabb takt och räknar med att kunna nå ett positivt EBITDA-resultat under ett isolerat kvartal redan i år, säger Mats Brandt, vd och koncernchef.

1 januari - 31 mars 2023

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 161,4 (143,8) MSEK, motsvarande en ökning om 12,2 procent jämfört med första kvartalet 2022.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 0,3 procent till 453 631 (452 466) jämfört med det fjärde kvartalet 2022 och minskade med 2,5 procent (465 456) jämfört med det första kvartalet 2022.
 • Bruttoresultatet ökade med 19,9 procent till 58,5 (48,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 36,3 (34,0) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 21,1 (13,3) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till -9,2 (-31,6) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om -5,7 (-22,0) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -20,3 (-37,4) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -12,6 (-26,0) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,5 (-44,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -20,7 (-30,9) procent.
 • Finansnettot uppgick till -0,8 (-1,3) MSEK,vilket består av omvärdering av tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av Readly France SA samt av valutakurseffekter.
 • Resultat per aktie var -0,9 (-1,2) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 1 januari 2023 tillträdde Matti Zemack som Chief Technology Officer (CTO) och medlem i koncernledningen. Han ersatte Frederik Blauenfeldt Jeppsson som varit tillförordnad CTO och medlem i koncernledningen. 
 • Den 11 januari 2023 meddelade Tidnings AB Marieberg att acceptperioden avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ) har förlängts till den 3 februari 2023. 
 • Den 26 januari 2023 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg en höjning av priset i det offentliga kontanterbjudandet till 14,40 kronor per aktie och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023. 
 • Den 13 februari 2023 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg utfallet av kontanterbjudandet vilket uppgick till 63,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly. Tidnings AB Marieberg meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 23 februari. 
 • Den 15 februari 2023 beslutade styrelsen att senarelägga årsstämman från det tidigare kommunicerade datumet den 10 maj till 13 juni.
 • Den 22 februari 2023 meddelade Tidnings AB Marieberg att acceptperioden avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ) har förlängts till den 7 mars 2023. 
 • Den 9 mars 2023 meddelade Tidnings AB Marieberg att de fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly AB International AB (publ) och blir ägare av 65,8 procent av aktierna. Acceptperioden har förlängs till och med 23 mars 2023. 
 • Den 27 mars 2023 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg utfallet av det offentliga kontanterbjudandet som förlängdes till den 23 mars 2023. Utfallet uppgick till 75,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april 2023 utfärdade styrelsen en kallelse till extra bolagsstämma den 26 april 2023, på begäran av Tidnings AB Marieberg i egenskap av majoritetsägare, med huvudsaklig agendapunkt att välja en ny styrelse.

Rapport finns tillgänglig för nedladdning på: 

https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com
Johan Adalberth, CFO, johan.adalberth@readly.com


Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com