Readly

Stark intäktstillväxt, rekordhöga marginaler och på väg mot lönsamhet

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett fjärde kvartal med en stark intäktstillväxt och fortsatt resultatförbättring. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,3 procent till 452,466 (446,861) jämfört med det tredje kvartalet och minskade med 5,4 procent (478,362) jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Totala intäkter ökade med 16,2 procent till 156,6 (134,8) MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Bruttoresultatet ökade med 27,5 procent till 57,5 (45,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 36,7 (33,5) procent. Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 28 MSEK, varav 1 MSEK hänförliga till EBITDA, förbättrades EBITDA-marginalen till -7,7 (-30,7) procent och rörelsemarginalen till -13,6 (-34,0) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 32,9 (5,6) MSEK, motsvarande en positiv täckningsgrad om 21,0 (4,1) procent.

– Vi är nöjda med en fin avslutning på 2022. Vi uppvisar stark intäktstillväxt, rekordhöga marginaler och vi är på god väg mot lönsamhet. Trots lägre investeringar i marknadsföring levererade vi dessutom ett kvartal där Readly på nytt visar tillväxt i antalet betalande prenumeranter. Sett till helåret omsatte vi 592 miljoner SEK vilket är en ökning med 27 procent. Vi är ödmjuka inför de utmaningar som det rådande makroekonomiska landskapet kan medföra. Samtidigt står vi fast vid våra finansiella mål och har ett bra läge att fortsätta genomföra vår strategi och nå lönsamhet. Vi ser fram emot ett 2023 där vår accelererade produktutveckling ska leverera ännu större värde till våra prenumeranter, förlag och partners, säger Mats Brandt, vd och koncernchef.

 

1 oktober - 31 december 2022

 

         Totala intäkter för perioden uppgick till 156,6 (134,8) MSEK, motsvarande en ökning om 16,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021.

         Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,3 procent till 452,466 (446,861) jämfört med det tredje kvartalet och minskade med 5,4 procent (478 362) jämfört med det fjärde kvartalet 2021.

         Bruttoresultatet ökade med 27,5 procent till 57,5 (45,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 36,7 (33,5) procent.

         Täckningsgraden för perioden var 21,0 (4,1) procent.

         Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till -12,1 (-41,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -7,7 (-30,7) procent.

         Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -21,3 (-45,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -13,6 (-34,0) procent.

         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -49,3 (-50,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -31,5 (-37,4) procent.

         Finansnettot uppgick till 20,1 (1,0) MSEK, främst på grund av omvärdering av tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Readly France SA. Omvärderingen hade en positiv påverkan på finansnettot och uppgick till 20,5 MSEK. Utöver det består finansnettot av räntekostnader samt valutakurseffekter.

         Resultat per aktie var -0,8 (-1,3) SEK, före och efter utspädning.

 

1 januari - 31 december 2022

 

         Totala intäkter uppgick till 591,6 (466,3) MSEK, motsvarande en ökning om 26,9 procent jämfört med föregående år.

         Antalet fullt betalande prenumeranter minskade med 5,4 procent till 452 466 (478 362) vid utgången av december.

         Bruttoresultatet ökade med 30,1 procent till 203,2 (156,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 34,3 (33,5) procent.

         Täckningsgraden för året var 18,0 (-7,2) procent.

         Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till –77,7 (-192,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -13,1 (-41,3) procent.

         Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -104,8 (-204,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -17,7 (-44,0) procent.

         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -142,5 (-209,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -24,1 (-44,9) procent.

         Finansnettot uppgick till 20,8 (-9,9) MSEK, främst på grund av omvärdering av tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Readly France SA. Omvärderingen hade en positiv påverkan på finansnettot och uppgick till 19,9 MSEK. Utöver det består finansnettot av räntekostnader samt valutakurseffekter.

          Resultat per aktie var -3,2 (-5,9 SEK, före och efter utspädning.

         Styrelsen föreslår årsstämman 2023 att ingen utdelning till aktieägare sker.

 

Väsentliga händelser under perioden
 

        Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB, ett offentligt kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International AB (publ). Den 5 december 2022 meddelade Readlys oberoende budkommitté sin rekommendation till aktieägarna i Readly International AB (publ) att acceptera erbjudandet. Acceptperioden för erbjudandet inleddes den 8 december 2022 och avslutas den 13 januari 2023.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

         Den 1 januari 2023 tillträdde Matti Zemack som Chief Technology Officer (CTO) och medlem i koncernledningen. Han ersätter Frederik Blauenfeldt Jeppsson som varit tillförordnad CTO och medlem i koncernledningen.

         Den 11 januari 2023 meddelade Tidnings AB Marieberg att acceptperioden avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ) har förlängts till den 3 februari 2023.

         Den 26 januari 2023 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg en höjning av priset i det offentliga kontanterbjudandet till 14,40 kronor per aktie och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023.

         Den 13 februari 2023 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg utfallet av kontanterbjudandet vilket uppgick till 63,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly. Bonnier News meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 23 februari 2023.

 

Q4 presentation idag kl. 09:00 CET

Readly presenterar Bokslutskommunikén 2022 idag, den 16 februari kl. 09:00 CET i en audiocast och telefonkonferens. Mats Brandt, VD och Johan Adalberth, CFO presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Samtliga deltagare måste uppge PIN-kod: 3528646#
SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 84884

För deltagare i andra länder, vänligen använd USA-numret
US: +1 412 317 6300

Följ den webbsända presentationen live på: länk till webcast

 

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på 

https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/


För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications

+46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Johan Adalberth, CFO
johan.adalberth@readly.com


Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 6 900 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com