Readly

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatory information
ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Sole Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder gjorts i Readly International ABs (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har ABGSC möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 17 september 2020, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 59 SEK.

Huvudägaren[1] i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 1 830 508 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 59 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABGSC har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 2 oktober 2020. Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Readly International AB (publ)
Instrument: Stamaktier (ISIN: SE0014855292)
Erbjudandestorlek: 1 830 508 stamaktier
Erbjudandepris: 59 SEK
Tradingsymbol: READ
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
 

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
6 oktober 2020 18 161 58,20 57,80 57,99 SEK Nasdaq Stockholm
7 oktober 2020 53 005 57,90 57,50 57,70 SEK Nasdaq Stockholm
8 oktober 2020 43 770 57,20 56,00 56,84 SEK Nasdaq Stockholm
9 oktober 2020 33 788 57,80 57,00 57,71 SEK Nasdaq Stockholm
12 oktober 2020 26 276 58,00 57,50 57,75 SEK Nasdaq Stockholm
13 oktober 2020 15 000 58,00 57,50 57,86 SEK Nasdaq Stockholm
14 oktober 2020 20 000 57,60 57,00 57,23 SEK Nasdaq Stockholm
15 oktober 2020 70 000 57,80 56,80 57,05 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
 +46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information är sådan information som Readly är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-personers försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020, kl. 18:45 (CEST).

Om Readly

Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin[2]. Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets nettoomsättning under första halvåret 2020. Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk.

Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner SEK 2019. Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period.

 

[1] Cleantech Europe II Luxembourg Sarl.

[2] Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) samt högst betyg i Apple App Store, PwC Strategy&:s marknadsstudie.