Readly

Kommuniké från årsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Årsstämman i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Readly samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 800 000 kronor, inklusive arvode för utskottsarbete (1 910 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 260 000 kronor (250 000 kronor) till varje styrelseledamot och 520 000 kronor (500 000 kronor) till styrelsens ordförande,
  • 15 000 kronor (15 000 kronor) till varje ledamot av ersättningsutskottet och 30 000 kronor (30 000 kronor) till utskottets ordförande, och 
  • 40 000 kronor (25 000 kronor) till varje ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (65 000 kronor) till utskottets ordförande.

Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska betalas mot uppvisande av godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Nathan Medlock, Patrick Svensk, Stefan Betzold och Malin Stråhle. Nicolas Adlercreutz valdes till ny styrelseledamot (information om Nicolas Adlercreutz återfinns i kallelsen till årsstämman). Patrick Svensk omvaldes till styrelsens ordförande. Viktor Fritzén och Alexandra Whelan hade meddelat att de inte ställde upp för omval.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2021.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNING

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen intagna principerna för valberedning.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta de i kallelsen intagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst fem procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet används första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. 

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att etablera ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övriga anställda inom Bolaget och koncernen i Sverige genom emission och överlåtelse av högst 407 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 210 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget och koncernen i Sverige, och Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och övriga teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 15 december 2025. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 

BESLUT OM PERSONALOPTIONSPROGRAM

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget om personaloptionsprogrammet.

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten som finns inkluderad i årsredovisningen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida https://corporate.readly.com.


För mer information vänligen kontakta:
Investor Relations, ir@readly.com
Linnéa Aguero, head of PR & Communications
linnea.aguero@readly.com, +46 725 03 32 31

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst där kunderna har obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com