Readly

Kallelse till extra bolagsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
På begäran av aktieägaren Tidnings AB Marieberg, som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ), org.nr 556912-9553, ("Bolaget"), innehar cirka 75,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget, kallas härmed aktieägarna till extra bolagsstämma onsdag den 26 april 2023 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm. Inpassering och inregistrering börjar kl. 08:30.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdag den 18 april 2023,
- dels senast torsdag den 20 april 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Computershare AB (publ), Box 5267, 102 46 Stockholm (vänligen märk kuvertet “Readly EGM 2023”), per e-post till proxy@computershare.se eller per telefon 0771-24 64 00 (kl. 09.00-16.00). I anmälan bör fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde uppges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Förvaltaren måste underrättas om rösträttsregistrering i god tid före
tisdag den 18 april 2023 och sådan rösträttsregistrering måste ha skett före detta datum för att registreringen ska inkluderas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdag den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Representation av ombud

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal. Notera dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per post eller per e-post till Bolaget på adresser enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, kommit Bolaget tillhanda senast torsdag den 20 april 2023. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt att ladda ner på Bolagets hemsida https://corporate.readly.com/sv/och kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress till Bolaget.

 

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid bolagsstämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan inte göra det via videolänk utan måste i stället delta personligen eller genom ombud vid stämman. Bolaget kommer senast måndag den 24 april 2023, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

 

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

 

Föreslagen agenda

  1.                     Stämmans öppnande
  2.                     Val av ordförande vid stämman
  3.                     Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.                     Godkännande av förslag till dagordning
  5.                     Val av en eller två justeringspersoner
  6.                     Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7.                     Beslut om antalet styrelseledamöter
  8.                     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  9.                     Fastställande av arvoden till styrelsen
  10.                 Stämmans avslutande

 

Övrigt

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman, respektive senast tre veckor före stämman vad avser fullmaktsformulär. Kallelsen och samtliga handlingar enligt ovan läggs fram på stämman och hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 17 i Stockholm och på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

 

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 37 904 738 stamaktier. Samtliga aktier har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.


Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämma begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Hantering av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se www.computershare.com/se/gm-gdpr och www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

 

April 2023

Readly International AB (publ)

Styrelsen


För mer information vänligen kontakta:
ir@readly.com

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst där kunderna får obegränsad tillgång till 7 000 nationella och internationella magasin. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin- och tidningsindustrin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com