Readly

Readly avser att byta lista till Nasdaq First North Growth Market under fjärde kvartalet 2023 och upphör med publicering av finansiella mål

Regulatory information
Styrelsen för Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") har beslutat att initiera en process för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och avnotera aktierna från Nasdaq Stockholm, vilket förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget har också beslutat att upphöra med publicering av finansiella mål. 

Styrelsen anser att Nasdaq First North Growth Market skulle vara en mer passande handelsplats för Bolaget med hänsyn till att likviditeten i Bolagets aktie varit låg sedan slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Bolagets största aktieägare Tidnings AB Marieberg i mars 2023, samt den numera koncentrerade ägarbasen. Styrelsen bedömer att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market skulle medföra lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter till följd av lägre regulatoriska krav samt att bolagsstyrningen och den löpande administrationen av Bolaget skulle förenklas. Tidnings AB Marieberg äger för närvarande cirka 76,9 procent av aktierna och rösterna i Readly.

Styrelsen anser därmed att ett byte av lista från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market skulle gynna Bolagets fortsatta utveckling och lönsamhet till följd av dess regulatoriska miljö och lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter, likväl som att en sådan notering bedöms vara mer passande för Bolagets nuvarande aktieägarbas. 

Ytterligare information om det eventuella listbytet till Nasdaq First North Growth Market förväntas tillhandahållas senast i samband med ett potentiellt beslut av Bolagets styrelse att lämna in en formell ansökan för att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. I samband med beslut att initiera process för byte av lista enligt ovan, har Bolaget beslutat att upphöra med publicering av finansiella mål, samt upphöra med audiocasts och telefonkonferenser i samband med publicering av finansiella rapporter (resultatsamtal).

För mer information, vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications
linnea.aguero@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. 

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 7000 magasin och tidningar. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. https://corporate.readly.com.