Readly

Resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2022

Regulatory information
Readly International AB (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) publicerar en resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2022. Totala intäkter för det fjärde kvartalet 2022 uppgick preliminärt till 156,6 MSEK (134,8) och justerad EBITDA uppgick preliminärt till SEK -12,1 MSEK (-41,4). FPS (fullt betalande prenumeranter) uppgick till 452 466 (478 362) vid utgången av kvartalet.

Med anledning av det offentliga kontanterbjudandet som offentliggjordes den 5 december 2022 av Tidnings AB Marieberg, ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag, och den förlängda acceptperioden fram till den 3 februari 2023, som publicerades den 11 januari 2023, har Readly beslutat att publicera en resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2022.

Preliminärt resultat för det fjärde kvartalet 2022

  • Readly har levererat god tillväxt med totala intäkter på 156,6 MSEK (134,8), en ökning med 16,2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Tillväxten har främst drivits av prisökningar på utvalda marknader.
  • Antalet fullt betalande prenumeranter vid kvartalets utgång var 452 466. Detta är en minskning om 5,4 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2021 (478 362) och en ökning om 1,3 procent jämfört med det tredje kvartalet 2022 (446 861).
  • ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) uppgick till cirka 109 SEK (95), vilket reflekterar de prishöjningar som Readly har genomfört under 2022 samt positiva valutakurseffekter.
  • Bruttoresultatet ökade med 27,5 procent till 57,5 MSEK (45,1), motsvarande en rekordhög bruttomarginal om 36,7 procent (33,5). Ökningen av bruttomarginalen var främst relaterat till lägre förlagskostnader i förhållande till totala intäkter.
  • Täckningsgraden för perioden var 21,0 procent (4,1). Ökningen var främst ett resultat av lägre marknadsföringskostnader samt högre bruttomarginal.
  • Justerad EBITDA uppgick till -12,1 MSEK (-41,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om
    -7,7 procent (-30,7)[1]. Detta var det sjunde kvartalet i följd med förbättrad justerad EBITDA-marginal.
  • Resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2022 har påverkats av en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka -27,0 MSEK relaterat till förvärvet av Toutabo. Vidare har Readly justerat vederlaget för tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Toutabo med en minskning om cirka 20,8 MSEK.
  • Per den 31 december 2022 uppgick Readlys likvida medel till 188,7 MSEK (306,2).

 

Alla siffror är oreviderade och kan komma att justeras i bokslutskommunikén som publiceras den 16 februari 2023.

 

Stockholm den 23 januari 2023

Readly International AB (publ)

 

För mer information vänligen kontakta:

Linnéa Aguero, Head of Communications

+46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

 

Johan Adalberth, CFO

johan.adalberth@readly.com

 

Denna information är sådan som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2023 kl 07:30 (CET).

 

Om Readly

Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital

prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella

magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och

innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly

digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan

september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök

https://corporate.readly.com.

[1] Jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till -1,0 MSEK och var hänförliga till transaktionskostnader för det offentliga kontanterbjudandet. Jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till -4,6 MSEK och var hänförliga till förvärv och integration av Toutabo.