Readly

Kommuniké från årsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Årsstämman i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") hölls den 15 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Readly samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 260 000 kronor till varje styrelseledamot och 520 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 15 000 kronor till varje ledamot av ersättningsutskottet och 30 000 kronor till utskottets ordförande, och
  • 40 000 kronor till varje ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till utskottets ordförande.

De ledamöter som är beroende i förhållande till Tidnings AB Marieberg och Bonnier News Group AB ska inte ha rätt att erhålla något styrelsearvode eller arvode för utskottsarbete.

Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska betalas mot uppvisande av godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Lund, Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Veronica Selin, Malin Stråhle och Jesper Wikberg. Jan Lund omvaldes till styrelsens ordförande. 

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen intagna principerna för valberedning.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONE
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst fem procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet används första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. 

FASTSTÄLLANDE AV FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Det beslutades att fastställa styrelsens förslag till uppdatering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com/

För mer information vänligen kontakta: ir@readly.com

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst där kunderna får obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella magasin. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök https://corporate.readly.com