Readly

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Readly International AB (publ), org.nr 556912-9553, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 13 juni 2022, och
  • dels till Bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 20 juni 2022 (vardagen närmast före den extra bolagsstämman) genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 20 juni 2022.

Tillhörande handlingar

Kallelse extra bolagsstämma 2022
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Förslag till beslut om personaloptionsprogram
Protokoll extra bolagsstämma
Sammanställning av det samlade resultatet av poströster