Readly

Fortsatt intäktstillväxt och på väg mot lönsamhet

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett andra kvartal med god intäktstillväxt och fortsatta marginalförbättringar. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,7 procent till 454 745 (447 196) jämfört med samma period föregående år och ökade med 0,2 procent från kvartal till kvartal. Totala intäkter ökade med 16,2 procent till 167,4 miljoner kronor (144,1) och ARPU ökade markant till 115 kronor (97), en ökning med 18 procent, till stor del som ett resultat av de prisökningar som tagits emot väl på alla marknader. Bruttomarginalen ökade till 39,5 (33,8) procent och den justerade EBITDA-marginalen var -0,2 procent jämfört med -13,7 procent förra året.

– Vi levererar ännu ett kvartal med förbättrade marginaler och ökad omsättning. För tredje kvartalet i rad uppvisar vi dessutom tillväxt i antalet fullt betalande prenumeranter, trots lägre kostnad för marknadsföring. Det, i kombination med ett allt attraktivare utbud av magasin och dagstidningar, banar väg för framtida lönsamhet, säger Philip Lindqvist, vd och koncernchef.

1 april - 30 juni 2023

 • Totala intäkterna uppgick till 167,4 (144,1) MSEK, motsvarande en ökning om 16,2 procent jämfört med andra kvartalet 2022.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,7 procent till 454 745 (447 196) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 35,6 procent till 66,1 (48,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 39,5 (33,8) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 26,7 (20,1) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till -0.4 (-19,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om -0,2 (-13,7) procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -14,6 (-25,7) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,7 (-17,8) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,9 (-28,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -12,5 (-19,6) procent.
 • Finansnettot uppgick till 1,9 (0,9) MSEK, vilket består av valutakurseffekter samt av omvärdering av tilläggsköpeskilling.
 • Resultatet per aktie var -0,5 (-0,7) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2023

 • Totala intäkterna för perioden uppgick till MSEK 328,8 (287,9), en ökning med 14,2 procent jämfört med första halvåret 2022.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,7 procent till 454 745 (447 196) vid utgången av första halvåret.
 • Bruttoresultatet ökade med 27,7 procent till 124,7 MSEK (97,6), motsvarande en bruttomarginal om 37,9 procent (33,9).
 • Täckningsgraden för perioden var 24,0 procent (16,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till -9,5 MSEK (-51,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om -2,9 procent (-17,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till -34,9 (-63,0) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -10,6 procent (-21,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -54,3 MSEK (-72,6), motsvarande en rörelsemarginal om -16,5 procent (-25,2).
 • Finansnettot uppgick till 1,1 MSEK (-0,4), vilket består av valutakurseffekter samt av omvärdering av tilläggsköpeskilling.
 • Resultatet per aktie var -1,4 (-1,9) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 3 april 2023 utfärdade styrelsen kallelse för extra bolagsstämma den 26 april 2023, på begäran av Tidnings AB Marieberg i egenskap av majoritetsägare, med huvudsaklig beslutspunkt att välja en ny styrelse. 
 • Den 26 april, på den extra bolagsstämman, beslutades i enlighet med Tidnings AB Mariebergs förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades att, i enlighet med Tidnings AB Mariebergs förslag, välja Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin och Jesper Wikberg till nya styrelseledamöter tillsammans med befintlig styrelseledamot Malin Stråhle, samt att Jan Lund väljs som ny styrelseordförande. Det beslutades att entlediga övriga nuvarande styrelseledamöter Patrick Svensk, Nicolas Adlercreutz, Stefan Betzold och Nathan Medlock. 
 • Den 8 maj kommunicerades att, med anledning av fullföljandet av Tidnings AB Mariebergs offentliga erbjudande till aktieägarna avseende samtliga aktier i Readly, samtliga ledamöter i valberedningen avsade sig sina uppdrag och att en ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter (förutom Jan Lund som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts baserat på ägarförhållanden per den 31 mars 2023. 
 • Den 30 maj 2023 kommunicerades förändringar inom koncernledningen. Mats Brandt, vd, avgick och styrelsen beslutade att utse Philip Lindqvist till ny vd med tillträde den 31 maj 2023. Mats kommer att stå till styrelsens förfogande under uppsägningstiden som är sex månader.
 • På årsstämman den 13 juni beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Lund, Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Veronica Selin, Malin Stråhle och Jesper Wikberg till styrelseledamöter. Jan Lund omvaldes som styrelseordförande. 
 • Den 27 juni 2023 beslutade styrelsen för Readly International AB (publ) att initiera en process för att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och avnotera aktierna från Nasdaq Stockholm, vilket förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget har också beslutat att upphöra med publicering av finansiella mål.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 juli 2023 utfärdade styrelsen kallelse för extra bolagsstämma den 10 augusti 2023, med huvudsaklig beslutspunkt att godkänna förlagsavtal med Bonnier News AB och Bonnier Publications International AS samt annonsavtal med Bonnier News AB.
 • På den extra bolagsstämman den 10 augusti beslutades att godkänna förlagsavtal med Bonnier News AB, Bonnier Publications International AS samt annonsavtal med Bonnier News AB.

Rapport finns tillgänglig för nedladdning på: https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com


Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com