Readly

Q1 2022: God tillväxt och förbättrad lönsamhet - intäkter upp 41%

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett första kvartal med fortsatt bra tillväxt och förbättrad lönsamhet. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 17 procent till 465 456 (397 071) jämfört med första kvartalet 2021, och totala intäkter med 41,2 procent till 143,8 (101,9) MSEK. Bruttoresultatet ökade med 44,2 procent till 48,8 (33,9) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 34,0 procent. Justerat för jämförelsestörande poster om -7,0 MSEK förbättrades EBITDA-marginalen till -22,0 (-53,2) procent och rörelsemarginalen till -26,0 (-55,9) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 19,2 (-16,4) MSEK, motsvarande en positiv täckningsgrad om 13,3 (-16,1) procent.

– Vi visar en bra inledning på året med en förbättrad lönsamhet och en intäktstillväxt på 41,2 procent drivet av en god tillväxt i framförallt region DACH. Den förändrade strategiska inriktning som kommunicerats under kvartalet omfattar åtgärder i syfte att öka intäkter och minska kostnader. I ett kortare perspektiv kommer vi växa något långsammare än tidigare. I gengäld innebär det att Readly  även i fortsättningen kommer att vara ett företag med god tillväxt och en mer lönsam användarbas på sikt. Med ökade investeringar i produktutveckling ser vi sammantaget goda möjligheter att leverera resultat i enlighet med våra finansiella mål, säger Mats Brandt, tillförordnad vd och koncernchef på Readly.

1 januari - 31 mars 2022

  • Totala intäkter för perioden uppgick till 143,8 (101,9) MSEK, motsvarande en ökning om 41,2 procent jämfört med första kvartalet 2021.
  • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 17,2 procent till 465 456 (397 071) vid utgången av kvartalet.
  • Bruttoresultatet ökade med 44,2 procent till 48,8 (33,9) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 34,0 (33,2) procent.
  • Täckningsgraden för perioden var 13,3 (-16,1) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -44,4 (-56,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -30,9 (-55,9) procent.
  • Justerat rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -37,4 (-56,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -26,0 (-55,9) procent.
  • Resultat per aktie var -1,2 (-1,6) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 31 mars offentliggjorde Readly planer på att omstrukturera bolagets organisation och vidta åtgärder för att ytterligare förbättra bolagets konkurrenskraft. Omstruktureringen innebär en minskning av cirka 30 positioner, inklusive konsulter. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnå full effekt från och med det tredje kvartalet och uppgå till cirka 18 miljoner kronor för 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 26 april offentliggjorde Readly att Mats Brandt utsetts till permanent koncernchef och vd från och med 20 maj. Mats Brandt har verkat som tillförordnad VD sedan 31 januari 2022.

Q1 presentation idag kl. 09:00 CET
Delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer att presenteras i en audiocast och telekonferens idag, klockan 09.00 CET. Mats Brandt, tillförordnad VD och Johan Adalberth, CFO presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558365
DE: +4969222220377

UK: +443333009262
US: +16467224902

Följ den webbsända presentationen live på:

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning  på https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications
+46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.