Readly

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Readly International AB (publ) (”Bolaget”) i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.


Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

- Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och

- att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;

(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller

(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.Vänligen klicka här för att återvända till startsidan.

Readly offentliggör tilläggsprospekt

Regulatory information

Styrelsen för Readly International AB ("Readly" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Readly som godkändes av Finansinspektionen den 7 september 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och har upprättats med anledning av informationen i Bolagets pressmeddelande tidigare idag avseende Aller Medias uppsägning av sitt förlagsavtal samt Bonnier News kommunicerade avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Readly, under anmälningsperioden i det pågående erbjudandet att förvärva nya och befintliga aktier i Readly samt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), den 14 september 2020 offentliggjorde att tidningsförlaget Aller Media meddelat om uppsägning av sitt nuvarande förlagsavtal med Readly och att Bonnier News (inklusive Expressen) har informerat Readly om sin avsikt att säga upp deras förlagsavtal med Readly.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den 14 september 2020 godkänts av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är en del av Prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (corporate.readly.com/sv), ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com) under sektionen "Pågående transaktioner" och kommer inom några dagar vara tillgänglig på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har, i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 16 september 2020. Investerare som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av aktier i Readly genom Avanza eller Nordnet och som önskar återkalla sin teckning eller sitt samtycke ska göra det i enlighet med instruktioner som lämnas av Avanza eller Nordnet. Anmälningar som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet och tilläggsprospektet.

Rådgivare
Rådgivare ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, och Handelsbanken Capital Markets är Lead Manager. STJ Advisors är finansiell rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget, och White & Case är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Lead Manager. Gentemot allmänheten agerar Avanza Retail Manager och Nordnet agerar Selling Agent.

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Maria Hedengren, VD Readly
maria.hedengren@readly.com

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.comDownloads