Readly

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Readly International AB (publ) (”Bolaget”) i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.


Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

- Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och

- att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;

(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller

(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.Vänligen klicka här för att återvända till startsidan.

Readly avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Regulatory information

Readly International AB (publ) (”Readly” eller “Bolaget”), marknadsledaren i Europa inom kategorin digitala magasin, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (“Noteringen” eller “Erbjudandet”).

Huvudägarna och styrelsen i Readly anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer att främja Bolagets fortsatta tillväxt samt ge Readly tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Readly bedömer också att Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka kännedomen om Readly hos prenumeranter, förlag och allmänheten.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Readly uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Readlys aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Readly inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet är uppfyllt. Den tänkta Noteringen är, givet tillåtande marknadsförutsättningar, förväntad att ske innan slutet av september 2020.

Det tänkta Erbjudandet förväntas omfatta en nyemission av aktier i Readly som beräknas inbringa cirka 450 miljoner SEK före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier från existerande aktieägare.

Befintliga aktieägare Swedbank Robur, Tredje AP-fonden (AP3) och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerare TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv (tillsammans “Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet upp till 390 miljoner SEK.

Maria Hedengren, VD på Readly
“Idag är det en väldigt spännande dag för oss på Readly. Vi har byggt Readly för att leda digitaliseringen av magasinbranschen och förändra hur människor läser magasin – och idag kan vi stolt konstatera att Readly är marknadsledare i Europa inom digitala prenumerationer för magasin med användare i över 50 länder och lokalt innehåll från våra 11 aktiva marknader. Samtidigt är digitaliseringen av magasinmarknaden fortfarande i ett tidigt skede med en digital penetration på under 20 procent. Readly erbjuder en mycket uppskattad läsupplevelse genom en ”all-you-can-read”-prenumeration, vilket är den modell som konsumenter föredrar idag. I samarbete med över 800 förlag erbjuder Readly en bred portfölj av inspirerande, underhållande och informativt innehåll. Noteringen ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden vilket kommer att ytterligare understödja vår fortsatta tillväxtsresa och förmåga att stärka vår marknadsledande position. Vi ser fram emot att ta nästa steg på den resan tillsammans med både befintliga och nya aktieägare i Readly.”

Patrick Svensk, Styrelseordförande på Readly
“Readly har varit ett privat bolag sedan starten 2012, och nu anser huvudägarna och styrelsen att det är rätt tidpunkt för Readly att noteras. Readlys mål att vara nummer ett inom digitala magasin möjliggörs av vår tydliga och skalbara affärsmodell, och vi kommer att vara fortsatt fokuserade på att växa på våra 11 aktiva marknader så som Tyskland, Storbritannien och Sverige, samt att fortsätta expandera till nya marknader. Jag är övertygad att Readly som noterat bolag är perfekt positionerat för att fortsätta transformera magasinmarknaden som är värd över 73 miljarder USD.”

Om Readly
Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin[1]. Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets nettoomsättning under första halvåret 2020. Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk.

Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner SEK 2019. Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period.

Styrkor, konkurrensfördelar och möjligheter

 • Readly verkar på den globala magasinmarknaden vars värde uppgår till 73 miljarder USD.
 • Prenumerationsmodellen är den nya standarden för digitala konsumenttjänster.
 • Readly är pionjär och marknadsledare i Europa inom kategorin ”all-you-can-read”.
 • Ledande erbjudande till prenumeranter och förlag.
 • Readly har ett högt engagemang bland användare och andel bibehållna intäkter.
 • Readly visar hög tillväxt och har en finansiell potential.

Readly verkar på den globala magasinmarknaden vars värde uppgår till 73 miljarder USD
Den globala magasinmarknaden innebär en betydande möjlighet för Readly då marknaden uppgår till 73 miljarder USD (2019). Den digitala magasinmarknaden (både utgåvor och annonsering) uppgår till 15 miljarder USD, motsvararande 20 procent av hela marknaden, där den digitala andelen ökar för varje år. På marknaden för digitala magasin inriktar sig Readly främst på segmentet försäljning av digitala utgåvor, där den digitala penetrationen för magasinutgåvor (exklusive annonsering) var 10 procent globalt under 2019. Jämfört med musik och andra medier är den digitala penetrationen inom magasin för närvarande relativt låg. Marknaden för digitala magasin förväntas genomgå en omvandling snarlik den som redan ägt rum i andra branscher.[2] Genom sin nuvarande ställning som marknadsledare i Europa inom kategorin ”all-you-can-read” samt genom sin tillväxtstrategi har Readly goda förutsättningar att dra fördelar av magasinmarknadens ökande digitalisering.

Prenumerationsmodellen är den nya standarden för digitala konsumenttjänster
Digitala prenumerationstjänster har det senaste decenniet lanserats inom flertalet medier. Digitala prenumerationer uppskattas och kan anses vara den nya standarden för digitala tjänster för konsumenter, varav framgångsrika exempel återfinns inom musik, film och TV. Readly erbjuder en prenumerationstjänst för digitala magasin som ger prenumeranterna obegränsad tillgång till hela Readlys utbud av magasin. Då digitala prenumerationer kan anses vara den nya standarden för digitala tjänster för konsumenter har Readly goda förutsättningar att expandera sin prenumerantbas såväl på befintliga marknader som genom lansering på nya marknader.

Readly är pionjär och marknadsledare i Europa inom kategorin ”all-you-can-read”
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin ”all-you-can-read”. Genom att vara en av de första leverantörerna av digitala magasintjänster, agerade Readly pionjär genom att tillhandahålla ett nytt format som ger människor möjlighet att upptäcka och läsa magasin. Readly har sedan 2012 etablerat varaktiga relationer med ledande förlag och har för närvarande den bredaste portföljen med innehåll av hög kvalité jämfört med sina konkurrenter.[3] För att förbli det främsta företaget i sin kategori i Europa strävar Readly ständigt efter att utveckla och förbättra sin tjänst och sitt utbud. Detta, tillsammans med Bolagets förmåga att utveckla ett attraktivt erbjudande till prenumeranter, förlag och partners har varit nyckelfaktorer till att Bolaget lyckats etablera sig som europeisk marknadsledare inom kategorin ”all-you-can-read”.

Ledande erbjudande till prenumeranter och förlag
Readlys erbjudande till förlagen och sina prenumeranter har bidragit till Bolagets tillväxt. Prenumeranterna får obegränsad tillgång till Readlys breda utbud av magasin från förlag via en användarvänlig app eller via Bolagets hemsida, vilket prenumeranterna också uppfattar som ett mer miljövänligt alternativ till tryckta magasin. Readly ger även förlagen möjlighet att öka omsättningen, den digitala distributionen och räckvidden utan några initiala investeringar. Readly har även möjlighet att förse förlagen med omfattande aggregerade och anonymiserad information om vad och hur användarna läser samt ge förlagen en inblick i vilket innehåll och vilka annonser som uppskattas av användarna. Genom dessa värdefulla insikter kan förlagen förbättra och anpassa innehållet och annonserna i magasinen så att de utformas mer i linje med vad som efterfrågas av konsumenterna.

Readly har ett högt engagemang bland användare och andel bibehållna intäkter
Readly har lojala prenumeranter som använder tjänsten både frekvent och över tid. Detta styrks av att användarna som använde tjänsten minst en gång i månaden (Eng. Monthly active users, ”MAU”) i relation till totalt antal betalande prenumeranter var cirka 89 procent och dagligen aktiva användare (Eng. Daily active users, “DAU”) i relation till MAU var cirka 41 procent. I genomsnitt använder varje användare Readlys plattform omkring sju timmar varje månad. Readlys data visar att ett år efter att en grupp prenumeranter tecknat sig för Readly under en viss månad finns 73 procent av de initiala intäkterna kvar. Efter fem år är motsvarande siffra 52 procent.[4]

Readly visar hög tillväxt och finansiell potential
Bolagets totala intäkter uppgick till 264,7 miljoner SEK 2019 och under perioden 2017 till 2019 växte Readlys totala intäkter med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44,4 procent. Mellan 2017 och 2019 förbättrade Readly sin bruttomarginal[5] från 26,2 procent till 31,3 procent och sin täckningsgrad[6] från -11,6 procent till -6,2 procent. Readly strävar efter att successivt förbättra dessa nyckeltal de närmaste åren. Affärsmodellen har en inbyggd skalbarhet med sin integrerade teknologiplattform, centraliserade organisation och ett välutvecklat nätverk tillsammans med prenumeranter, förlag och partners. Mot bakgrund av detta har Readly goda förutsättningar på medellång sikt att öka tillväxten utan betydande investeringar i organisationen.

Strategi
Bolaget tror att efterfrågan på digitala innehåll kommer att fortsätta öka och att Readly har en nyckelroll i digitaliseringen av magasinindustrin. Readlys strategiska tillväxtplan bygger på sex pelare:

 • Att fortsätta att vara europeisk marknadsledare inom kategorin ”all-you-can-read”: Readly är välpositionerat för att utnyttja underliggande tillväxtmöjligheter på marknaden för digitala magasin när sektorn fortsätter att övergå till mer digitala lösningar. Bolaget avser att fortsatt vara marknadsledare och nyttja sin ställning som europeisk marknadsledare.
 • Organisk tillväxt: Readly ska fortsätta fokusera på att växa på sina befintliga marknader, i synnerhet på huvudmarknaderna Tyskland, Storbritannien och Sverige.
 • Investeringar i varumärkesbyggande samt konverteringsmarknadsföring: Readly ska investera i fler marknadsföringsinitiativ och PR-aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om och efterfrågan på modellen för digitala magasinprenumerationer i allmänt. Readlys avser även att stärka sitt varumärke i syfte att öka den organiska tillväxten. Readly ska även fortsätta att investera i konvertering av nya kunder via kanaler för digital prestationsbaserad marknadsföring.
 • Partnerskap: Att ingå fler partnerskap utgör en betydande möjlighet för Readly att på ett kostnadseffektivt sätt öka inflödet av prenumeranter.
 • Expansion till nya geografiska marknader: Readly planerar att expandera till nya geografiska marknader inom och utanför Europa. För att genomföra framgångsrika lanseringar tillämpar Readly ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på erfarenheter från tidigare expansioner.
 • Utveckla nya intäktsströmmar: Readly utvecklar ständigt ny funktionalitet och utforskar nya möjligheter att generera ytterligare intäkter. Bolaget utvecklar för närvarande sin egna teknologi Readly Ads, vilken förenar det bästa av offline- och onlineannonsering med dynamiska annonser samt Readly Insight som använder över 25 miljarder datapunkter för att ge förlagen möjlighet att anpassa och utforma sitt framtida innehåll.

Finansiella mål

 • På medellång sikt, upprätthålla en organisk tillväxtnivå om 30–35 procent per år.
 • På lång sikt, uppnå en bruttomarginal om 35 procent.
 • Om 4–5 år, uppnå en positiv EBITDA.Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal

 Jan - JuniJan - JuniHelår  Helår  Helår  
Miljoner SEK2020 2019 2019 2018 2017 
Totala intäkter160,6 122,0 264,7 196,0 127,0 

Tillväxt totala intäkter, %

31,7% 35,2% 35,1% 54,3% 92,2% 
Bruttoresultat52,2 37,3 82,8 58,3 33,3 
Bruttomarginal, %32,5%30,6%31,3%29,8%26,2%

Information om Erbjudandet

 • Erbjudandet kommer att omfatta en nyemission av aktier i Bolaget om cirka 450 miljoner SEK samt en försäljning av befintliga aktier från existerande aktieägare.
 • Likviden som Bolaget erhåller från emissionen av nya aktier om 450 miljoner SEK kommer att användas till marknadsföring för ökad varumärkeskännedom, geografisk expansion, konverteringsmarknadsföring, produktutveckling och allmänna bolagsändamål.
 • Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Nasdaq Stockholm har bedömt att Readly uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Readlys aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Readly inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet är uppfyllt.
 • Cornerstone-investerarna har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet upp till 390 miljoner SEK.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för den tänkta Noteringen kommer inkluderas i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta i samband med den tänkta Noteringen. Prospektet kommer att offentliggöras på Readlys hemsida, www.corporate.readly.com

Rådgivare
Rådgivare ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, och Handelsbanken Capital Markets är Lead Manager. STJ Advisors är finansiell rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget, och White & Case är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Lead Manager. Gentemot allmänheten agerar Avanza Retail Manager och Nordnet agerar Selling Agent.

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Maria Hedengren, VD Readly
maria.hedengren@readly.com

Johan Adalberth, CFO Readly
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.comDownloads