Readly

Betydande resultatförbättring och god intäktstillväxt

Regulatory information

Readly International AB (publ) presenterar ett andra kvartal med betydande resultatförbättring och god intäktstillväxt. Bruttoresultatet ökade med 30,8 procent till 48,8 (37,3) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,8 procent. Justerat för jämförelsestörande poster om -2,5 MSEK förbättrades EBITDA-marginalen till -13,7 (-46,5) procent och rörelsemarginalen till -17,8 (-49,0) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 29,0 (-11,5) MSEK, motsvarande en positiv täckningsgrad om 20,1 (-10,4) procent. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 6 procent till 447,196 (420,135) jämfört med andra kvartalet 2021, och totala intäkter med 30,0 procent till 144,1 (110,8) MSEK.

 

– Vi levererar ett kvartal med betydande resultatförbättring och god intäktstillväxt. För det femte kvartalet i rad förbättrar vi resultatet och omställningen till att bli ett lönsamt bolag går enligt plan. Totala intäkter ökade med 30 procent, främst drivet av fortsatt stabil utveckling inom DACH-region. Som tidigare kommunicerat förväntade vi oss lägre användartillväxt under året jämfört med i fjol till förmån för resultatförbättring. Samtidigt som vi följer vår plan för att nå lönsamhet har vi stärkt vårt fokus inom produktutveckling för att förbättra kundupplevelsen och öka tillväxten, säger Mats Brandt, vd och koncernchef på Readly.

 

1 april - 30 juni 2022

 

        Totala intäkter för perioden uppgick till 144,1 (110,8) MSEK, motsvarande en ökning om 30,0 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

        Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 6,4 procent till 447 196 (420 135) vid utgången av kvartalet.

        Bruttoresultatet ökade med 30,8 procent till 48,8 (37,3) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,8 (33,7) procent.

        Täckningsgraden för perioden var 20,1 (-10,4) procent.

        Rörelseresultatet uppgick till -28,2 (-54,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -19,6 (-49,0) procent.

        Resultat per aktie var -0,7 (-1,6) SEK, före och efter utspädning.

 

1 januari - 30 juni 2022

 

        Totala intäkter för perioden uppgick till 287,9 (212,7) MSEK, motsvarande en ökning om 35,4 procent jämfört med första halvåret 2021.

        Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 6,4 procent till 447 196 (420 135) vid utgången av kvartalet.

        Bruttoresultatet ökade med 37,2 procent till 97,6 (71,2) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,9 (33,5) procent.

        Täckningsgraden för perioden var 16,7 (-13,1) procent.

        Rörelseresultatet uppgick till -72,6 (-111,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -25,2 (-52,3) procent.

        Justerat rörelseresultatet för jämförelsestörande poster uppgick till -63,0 (-111,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -21,9 (-52,3) procent.

        Resultat per aktie var -1,9 (-3,2) SEK, före och efter utspädning.
 

Väsentliga händelser under perioden
 

        På den extra bolagsstämman den 21 juni beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att etablera ett personaloptionsprogram till ledande befattningshavare och övriga anställda inom Bolaget och koncernen utanför Sverige.
 

        Den 20 maj tillträdde Mats Brandt som permanent koncernchef och vd för Readly. Mats Brandt har verkat som tillförordnad vd sedan den 31 januari 2022 och efterträdde Maria Hedengren vars anställning som koncernchef och VD avslutades den 31 januari 2022.
 

        På årsstämman den 10 maj beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Patrick Svensk, Nathan Medlock och Malin Stråhle till styrelseledamöter. Patrick Svensk omvaldes som styrelseordförande och Nicolas Adlercreutz utsågs till ny styrelseledamot. Viktor Fritzén och Alexandra Whelan avböjde omval.
 

        Marie-Sophie von Bibra utsågs till Chief Marketing Officer och Managing Director för Tyskland och blev ny medlem i koncernledningen.
 

        Cecilia von Krusenstierna, Chief Growth Officer och medlem av koncernledningen avslutade sin anställning och kommer att lämna Readly under det tredje kvartalet.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

        Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

 

 

Q2 presentation idag kl. 09:00 CET

Readly publicerade sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 11 augusti klockan 07:30 CET.

Rapporten kommer att presenteras i en audiocast och telekonferens klockan 09.00 CET samma dag.

Mats Brandt, VD och Johan Adalberth, CFO presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 3198 4884
US: +1 412 317 6300

Pinkod: 5426959#

Följ den webbsända presentationen live på:

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på 
https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/


För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Johan Adalberth, CFO

+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com


Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.