Readly

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Readly International AB (publ) (”Bolaget”) i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.


Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

- Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och

- att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;

(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller

(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.Vänligen klicka här för att återvända till startsidan.
IPO

 Börsnotering av Readly 2020 på Nasdaq Stockholm

Om Readly 

Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin abonnemangstjänster för digitala magasin och erbjuder “all-you-can-read” tillgång till en portfolio med cirka 5 000 titlar och cirka 130 000 utgåvor från tillförlitliga utgivare för SEK 99, EUR 9.99 och GBP 7.99 per månad. Readly grundades år 2012 av entreprenören Joel Wikell med målet att driva digitaliseringen av magasin och har bolaget användare i fler än 50 länder. I samarbete med omkring 800 förlag världen över digitaliserar Readly magasinindustrin.

Huvudägarna och styrelsen i Bolaget anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet och noteringen kommer att främja Koncernens fortsatta tillväxt samt ge Readly tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Readly bedömer också att noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka kännedomen om Readly hos prenumeranter, förlag och allmänheten.


Erbjudandet

Pris per aktie: SEK 59

(Protokoll från extra bolagsstämma den 4 september 2020 - bland annat med beslut om split 1:5)

Anmälan för teckning av aktier finns tillgänligt hos Avanza och Nordnet

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i prospektet. 


Preliminär tidsplan

8 - 15 september 2020: Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
8 - 16 september 2020: Anmälningsperiod för institutionella investerare
16 september 2020: Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
17 september 2020: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm 
21 september 2020: Likviddag

Pressmeddelanden gällande IPO

1 september 2020 - Readly avser att noteras på Nasdaq Stockholm
7 september 2020 - Readly offentliggör erbjudande av aktier och notering på Nasdaq Stockholm samt offentliggör prospekt
14 september 2020 - Readly; Uppdatering avseende förlag
14 september - Readly offentliggör tilläggsprospekt
17 september - Första dag för handel i Readlys aktier på Nasdaq Stockholm


Relaterat innehåll