Readly

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Readly International AB (publ) (”Bolaget”) i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.


Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

- Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och

- att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;

(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller

(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.Vänligen klicka här för att återvända till startsidan.

Readly; Uppdatering avseende förlag

Regulatory information

Readly International AB (publ) (”Readly” eller “Bolaget”), marknadsledaren i Europa inom kategorin digitala prenumerationstjänster för magasin, har underrättats om att två av sina cirka 800 tredjepartsförlag har sagt upp, eller avser att säga upp, sina respektive förlagssavtal med Bolaget. Mer specifikt har tidningsförlaget Aller Media ("Aller") sagt upp sitt nuvarande förlagsavtal med Readly och därtill har Bonnier News (inklusive Expressen) ("Bonnier") informerat Readly om sin avsikt att säga upp sina förlagsavtal med Readly.

Samtliga åtta cornerstone-investerare (de befintliga aktieägarna Swedbank Robur, Tredje AP-fonden (AP3) och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerarna TIN Fonder, Handelsbanken Fonder,
C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv) i Readlys börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, som offentliggjordes den 7 september 2020 ("Börsnoteringen" eller "Erbjudandet"), har meddelat Readly att detta inte påverkar deras åtagande att delta i Erbjudandet med ett belopp om totalt 390 MSEK. Readlys finansiella mål och strategi förblir oförändrade. Av regulatoriska skäl har Readly upprättat och lämnat in ett tilläggsprospekt till Finansinspektionen. Tilläggsprospektet kommer att publiceras omedelbart efter Finansinspektionens godkännande.

Maria Hedengren, VD på Readly
“Readly är på en resa att föra magasinens magi in i framtiden. En del av den resan är att ha kontinuerliga förhandlingar med våra förlag, vilket är en naturlig del av vår dagliga verksamhet som innehållsleverantör. Vi är naturligtvis besvikna eftersom våra läsare uppskattar de berörda magasinen, men den här händelsen accentuerar också styrkan i att ha 800 förlagspartners vilket är en viktig del av vår strategi. Vi är beslutna att fortsätta dialogen med Aller och Bonnier. Vi hoppas hitta en lösning för att säkerställa att våra kunder utan avbrott kan fortsätta att ta del av dessa tidningar på deras föredragna plattform. Våra finansiella mål och vår strategi förblir oförändrade. Vi är övertygade om att Readlys värdeerbjudande tilltalar de allra flesta europeiska tidningsförlag genom att erbjuda dem ett nytt inkomstflöde utan kostnad, en bred publik med unik tillgång till nya läsare och värdefull data för att ytterligare stödja deras verksamhet.”

Bakgrund
Readly är, med cirka 5 000 titlar från cirka 800 förlag, ledande i Europa inom sin kategori. Sammantaget bidrar magasintitlar från Aller och Bonnier (inklusive Expressen) med 3,8 procent av Readlys totala antal magasintitlar (30,1 procent av svenska titlar) och 0,9 procent av Readlys globala kundbas läser endast innehåll från dessa förlag (5,4 procent av den svenska kundbasen).

Avtalet med Aller löper ut i mars 2021. Avtalen med Bonnier förväntas löpa ut vid olika datum fram till och med den andra halvan av 2021 och innehåll från Bonnier skulle komma att steg för steg tas bort under denna tidsperiod.

Efter noggrant övervägande av den potentiella effekten av borttagandet av innehållet från Aller och Bonnier anser Readlys ledning och styrelse att det inte skulle få en väsentlig inverkan på Bolagets långsiktiga finansiella mål om detta innehåll togs bort. I synnerhet förväntas den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) inte påverkas så att det understiger det medellånga årliga tillväxtmålet om 30-35 procent. Dock kan tillväxten under 2021 bli lägre än vad som tidigare uppskattats. Bolaget förväntar sig inte heller någon påverkan på de långsiktiga finansiella målen att uppnå en bruttomarginal på 35 procent, samt att uppnå en positiv EBITDA inom 4-5 år.

Readlys relationer med cirka 800 förlag globalt har stadigt byggts upp sedan Bolaget grundades. Historiskt har endast ett större förlag helt tagit bort sina magasintitlar från Readly och i det fallet återintroducerades magasintitlarna efter ett tolvmånaders uppehåll, under vilken Bolagets finansiella resultat inte påverkades.

Nathan Medlock, Partner i Zouk Capitals Technology Growth-team
"Som den största aktieägaren i Readly de senaste sju åren är Zouk fortsatt engagerade i att fortsätta stödja Readly och dess ledningsgrupp i målet att föra magasinens magi in i framtiden. Vi är alltjämt oerhört imponerade av och hedrade att arbeta med Maria och hennes team avseende att leverera ett fantastiskt och brett innehåll från de bästa förlagen i världen till läsare, oavsett var de bor. Vi ser mycket fram emot nästa fas av Readlys tillväxt som ett börsnoterat bolag."

Börsintroduktionen
Den 7 september 2020 offentliggjorde Bolaget sin avsikt att genomföra ett erbjudande av nya och befintliga aktier i Bolaget, och en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Ett prospekt har godkänts av Finansinspektionen och publicerats av Bolaget. Av regulatoriska skäl, med anledning av den nya informationen avseende Aller och Bonnier, har Bolaget upprättat ett tilläggsprospekt so lämnats in till Finansinspektionen. Bolaget kommer att offentliggöra tilläggsprospektet omedelbart efter Finansinspektionens godkännande. Samtliga åtta Cornerstone-investerare har meddelat Readly att detta inte påverkar deras åtaganden att delta i Erbjudandet med ett belopp om totalt 390 MSEK.

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Maria Hedengren, VD Readly
maria.hedengren@readly.com

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.comDownloads