Readly

Q1 2024: Fortsatt intäktstillväxt och positiv EBITDA

Regulatory information
Readly International AB (publ) rapporterar för tredje gången i rad ett positivt EBITDA kvartal. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,1 procent till 458 670 (453 631) jämfört med samma period föregående år. Totala intäkter ökade med 9,8 procent till 174,0 miljoner kronor (158,4). Under samma period steg ARPU till 121 kronor (112), en ökning med 8,1 procent, till stor del som ett resultat av de prisökningar som tagits emot väl och positiva valutaeffekter. Bruttomarginalen ökade till 39,1 (35,1) procent och den justerade EBITDA-marginalen var 5,1 procent jämfört med -5,7 procent förra året.

– Q1 2024 är det tredje kvartalet i rad med positiv EBITDA. Intäktstillväxten ökade till 8,3 procent i kvartalet från 5,5 procent under Q4 2023, justerat för moms och valutaeffekter. Detta är främst på grund av de prisjusteringar som genomförts i Sverige och Tyskland. Vi strävar efter att upprätthålla denna positiva trend med ett fokus på att nå en publik med en visad betalningsvilja för redaktionellt innehåll. Positiva unit economics är en central del av vår strategi att uppnå robusta finansiella marginaler och kassaflöde, säger Philip Lindqvist, vd och koncernchef på Readly.  

1 januari - 31 mars 2024

  • Totala intäkter uppgick till 174,0 (158,4) MSEK, motsvarande en ökning om 9,8 procent jämfört med första kvartalet 2023. 
  • Nettoomsättningen ökade med 9,9 procent till 173,9 (158,3) MSEK under det första kvartalet jämfört med föregående år.
  • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,1 procent till 458 670 (453 631) vid utgången av kvartalet.
  • Bruttoresultatet ökade med 22,5 procent till 68,1 (55,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 39,1 (35,1) procent.
  • Täckningsgraden för perioden var 28,1 (19,6) procent.
  • Justerat rörelseresultat (EBITDA) före jämförelsestörande poster uppgick till 9,0 (-9,0) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 5,1 (-5,7) procent.
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 1,3 (-20,2) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 0,7 (-12,7) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,4 (-33,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -0,2 (-21,0) procent.
  • Finansnettot uppgick till 2,2 (-1,0) MSEK, vilket består av valutakurseffekter samt andra finansiella poster.
  • Resultatet per aktie var 0,1 (-0,9) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har skett under rapportperioden.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 10 april 2024 utfärdade styrelsen en kallelse till årsstämma den 15 maj 2024.

Delårsredogörelsen finns tillgänglig för nedladdning på: https://corporate.readly.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledande i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök https://corporate.readly.com