Readly

Uttalande från den oberoende budkommittén för Readly International AB (publ) med anledning av det höjda offentliga kontanterbjudandet från Tidnings AB Marieberg

Regulatory information
Den oberoende budkommittén för Readly International AB (publ) (”Readly” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det höjda erbjudandet från Tidnings AB Marieberg (”Bonnier News”).

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Readly i enlighet med punkt II. 19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund
Den 5 december 2022 offentliggjorde Bonnier News, ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly att överlåta sina samtliga aktier i Readly till Bonnier News (”Erbjudandet”). Den 11 januari 2023 meddelade Bonnier News att acceptfristen förlängts, till den 3 februari 2023. Den 26 januari 2023 offentliggjorde Bonnier News en höjning av priset i Erbjudandet till 14,40 kronor per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”) och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023. Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet, baserat på samtliga 37 904 738 utestående aktier i Readly uppgår till cirka 546 miljoner kronor.

Priset per aktie i det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om:

  • 91,1 procent i förhållande till stängningskursen om 7,535 kronor per aktie för Readlys aktier på Nasdaq Stockholm den 2 december 2022, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • 104,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,06 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm de senaste 60 handelsdagarna som avslutades den 2 december 2022 (vilket var den sista dagen för handel före Erbjudandets offentliggörande); och
  • 92,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,49 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm de senaste 120 handelsdagarna som avslutades den 2 december 2022 (vilket var den sista dagen för handel före Erbjudandets offentliggörande).

Förutom vad som framgår ovan är villkoren för Erbjudandet oförändrade.

Den oberoende budkommittén noterar att Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet, vilket tillsammans motsvarar cirka 21,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Readly. Därutöver har Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt uttryckt sitt stöd för det Reviderade Erbjudandet och har icke bindande uttryckt avsikt att acceptera det Reviderade Erbjudandet motsvarande cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly. I enlighet med vad som ovan beskrivits har således aktieägare som totalt innehar cirka 31,9 procent av aktierna och rösterna i Readly, antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Den oberoende budkommitténs utvärdering av det Reviderade Erbjudandet
Den oberoende budkommittén har tidigare rekommenderat aktieägarna i Readly att acceptera Erbjudandet i enlighet med det uttalande som offentliggjordes den 5 december 2022. Rekommendationen stöddes av ett utlåtande från BDO Corporate Finance att Erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Readly ur finansiell synvinkel, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. För mer information om den oberoende budkommitténs utvärdering av Erbjudandet och skälen för dess rekommendation, innefattande den oberoende budkommitténs uppfattning om de effekter som genomförandet av Erbjudandet kan få på Readly, särskilt på sysselsättning, och om Bonnier News strategiska planer för Readly och de effekter som dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Readly bedriver sin verksamhet, hänvisas till den oberoende budkommitténs uttalande den 5 december 2022, vilket finns tillgängligt på https://corporate.readly.com.

Mot denna bakgrund och i linje med dess rekommendation den 5 december 2022 anser den oberoende budkommittén att det Reviderade Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm den 27 januari 2023

Readly International AB (publ)

Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta:
Patrick Svensk, Styrelseordförande och ordförande i den oberoende budkommittén Readly
Email: IR@readly.com

Denna information är sådan som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl 07:30 (CET).