Readly

Kommuniké från extra bolagsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Extra bolagsstämma i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") hölls idag den 21 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM PERSONALOPTIONSPROGRAM

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att etablera ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen inom Storbritannien, Tyskland och Frankrike genom emission och överlåtelse av högst 333 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 9 990 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller annat koncernbolag. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med registrering till och med den 31 december 2025. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 juni 2022 till och med den 6 juli 2022

Personaloptionsprogrammet ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) samtliga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernens brittiska, tyska och franska verksamhet fram till och med den 20 juli 2022 samt (ii) de nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i koncernens brittiska, tyska och franska verksamhet.

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande:

  • 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 20 juli 2023, och
  • 2/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in i linjärt kvartalsvis från den 20 juli 2023 till och med den 20 juli 2025.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning per dagen då respektive intjäning sker.

Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.corporate.readly.com.

För mer information:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Johan Adalberth, CFO
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 7 500 magasin och tidningar, inklusive ePresses katalog. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.